delassoudas

Βιογραφικό του Λαυρέντιου Γ. Δελλασούδα

Ο Λαυρέντιος Γ. Δελλασούδας είναι Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικής τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

1. Σπουδές, επιστημονικό και διοικητικό έργο, προϋπηρεσία, διακρίσεις

 • Έχει σπουδάσει Θεολογία, Φιλολογία, Στατιστική, «Μεθόδους και Εφαρμογάς Προγραμματισμού» και Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
 • Έχει επιμορφωθεί και εξειδικευθεί [στο εσωτερικό και το εξωτερικό (υπότροφος τού Συμβουλίου τής Ευρώπης)] στην επαγγελματική κατάρτιση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την Ειδική Αγωγή και τη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (ερευνητικός σχεδιασμός, διεξαγωγή ερευνών, στάθμιση κριτηρίων κ.λπ.).
 • Υπηρέτησε ως μέλος ΔΕΠ τής Φιλοσοφικής Σχολής τού ΕΚΠΑ.
 • Διετέλεσε: Πρόεδρος τού Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής, Διευθυντής τού Κέντρου Σχολικής, Επαγγελματικής & Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία (http://keseke.ppp.uoa.gr/) και Πρόεδρος τού Συλλόγου ΔΕΠ τής Φιλοσοφικής Σχολής.
 • Υπηρέτησε (1981-1990) ως ειδικός επιστήμονας στο Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας (Διεύθυνση Σχέσεων με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες), για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού Ατόμων με Αναπηρία.
 • Εκπροσώπησε τη χώρα μας ή μετείχε σε επιτροπές, ομάδες ανταλλαγής εμπειριών και προγράμματα τής Ε.Ε. για θέματα Προσώπων με Αναπηρία ή αλλοδαπών μαθητών.
 • Υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής τής αναγνωρισμένης από το ΥΠΕΠΘ Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής «ΙΚΤΙΝΟΣ».
 • Έχει υπηρετήσει στη δημόσια και ιδιωτική γενική και επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών και άλλων οργανώσεων [Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (στις οποίες διετέλεσε και μέλος των Δ.Σ.), ARFIE, ΕΛΕΣΥΠ, ΕΛΜΕ, Παγχιακή Εταιρεία για τη Διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς].
 • Έχει διατελέσει Πρόεδρος Κληροδοτημάτων.
 • Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από διεθνείς οργανώσεις (COFACE-EURAMIS, EUROCLASSICA κ.ά), την Εκκλησία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (επίτιμος δημότης Ομηρούπολης και άλλων Δήμων Χίου).
 • Στο πλαίσιο τού κοινωνικού έργου του διετέλεσε (επί 10ετία περίπου) παραγωγός και παρουσιαστής (Ρ.Σ. Πειραϊκής Εκκλησίας) ραδιοφωνικών εκπομπών με πρακτικό χαρακτήρα, κυρίως για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Έχει λάβει μέρος -με ανακοινώσεις, εισηγήσεις, απλή συμμετοχή ή ως διοργανωτής- σε επιστημονικά συνέδρια και άλλες ανάλογες εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 • Αρθρογραφεί στην επίσημη εφημερίδα τού ΕΚΠΑ: «Το Καποδιστριακό» (http://www.kapodistriako.uoa.gr/), καθώς και σε άλλα έντυπα.
 • Διετέλεσε/διατελεί μέλος Εισηγητικών Επιτροπών και Επιτροπών Αξιολόγησης [υποψηφίων μελών ΔΕΠ, υποτρόφων ΙΚΥ, προγραμμάτων ΕΠΕΑΚ, Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Εκπαίδευσης (Κεντρικής Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού), ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), αναμόρφωσης προγραμμάτων υποτροφιών], Εφορίας ΦΕΕΜΠ κ.ά.

2. Διδακτικό και ερευνητικό έργο

Δίδαξε ή διδάσκει στο ΕΚΠΑ (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα/προγράμματα: Γενική και Ειδική Παιδαγωγική, Διδακτική μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Σχολικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Παιδαγωγική Ψυχολογία και Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας.

Οι έρευνες που πραγματοποιεί καθώς και οι προπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές που εποπτεύει επικεντρώνονται τόσο στη σχολική, επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική ένταξη των Προσώπων με Αναπηρία και των αλλοδαπών μαθητών όσο και στην εξελικτική πορεία των μαθητών που αρχίζουν νωρίς τον σχολικό τους βίο (πενταμισάρια).

Σημειώνεται ότι ένα σημαντικό μέρος τού όλου ερευνητικού έργου του αφορά στη στάθμιση κριτηρίων και στη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών.

3. Συγγραφικό έργο

Το συγγραφικό του έργο αποτελεί μία προσπάθεια ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τής ποιότητας ζωής των προσώπων με αναπηρία και αναφέρεται στις ενέργειες που αρχίζουν από την πρόληψη και φθάνουν στα ζητήματα τής ώριμης ηλικίας. Σε όλα τα έργα του, που αφορούν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, γενικότερα, και στα Άτομα με Αναπηρία ή -κατά την πρότασή του- Πρόσωπα με Αναπηρία, ειδικότερα, περιγράφονται σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμοσμένες πρακτικές για την ποιοτική σχολική, επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους.

Από το συνολικό έργο του, αυτό που αφορά στα Πρόσωπα με Αναπηρία και τις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες είναι κυρίως το εξής:

 1. Επαγγελματικές μονογραφίες και σταθμίσεις βαθμολογιών κριτηρίων (tests) πoυ πραγματοποιήθηκαν τo 1973 για λογαριασμό τoυ ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο τής εκπαίδευσής τoυ ως Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 2. Συμμετoχή στη δημoσιευμέvη έρευvα τoύ καθηγητού Αvτ. Δαvασσή-Αφεντάκη: “Εξωσχολικοί παράγovτες και σχολική επίδoση τωv μαθητώv Μέσης Εκπαίδευσης”, τόμoι Α’ και Β’, Αθήvα 1988.
 3. Στάθμιση τού κριτηρίου τού Raven “Standard progressive matrices”, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τής έρευνας με ά. ά. 2. Οι σχετικές κλίμακες, που δημιουργήθηκαν για τους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων τής Β/βάθμιας εκπαίδευσης (ανά μία για κάθε τάξη και φύλο), στηρίχθηκαν σε δείγμα 2.733 μαθητών των αντίστοιχων τάξεων.
 4. “Le cheminement de l’orientation professionnelle des personnes handicapées. Une expérience faite dans le milieu suisse”, Athènes 1991. (σ. 35)
 5. Δελλασούδας, Λ. (1991). Κοινοτική κοινωνική πολιτική και ειδική επαγγελματική κατάρτιση. Προτάσεις ενόψει τού 1992, Αθήνα: Βιβλιοθ. Σ. Ν. Σαριπόλου. (σ. 175)
 6. Δελλασούδας, Λ. (1991). Η πορεία τού επαγγελματικού προσανατολισμού των Α.Μ.Α. Μια εμπειρία από τον ελβετικό χώρο. Στο ανθολόγιο ΧΑΡΙΣ: Αφιέρωμα στον Καθηγητή Ν. Μελανίτη, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 343-360.
 7. Δελλασούδας, Λ. (1992). Η ειδική επαγγελματική κατάρτιση. Σειρά αυτοτελών δημοσιευμάτων περιοδικού ΠΑΡΟΥΣΙΑ, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. (σ. 255)
 8. “Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και προτάσεις για την εφαρμογή της στην Ελλάδα”. Εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο, το οποίο διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με θέμα: “Η ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση ως εργαλείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την εκπαίδευση των μαθητών: πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα” (Αθήνα 21-23 Ιουνίου 1995), έκδ. Πρακτικών 1996, σ. 77-85.
 9. “Quality of life for disabled people. A proposal for a measuring model”. Εισήγηση στο “2nd European Conference on Quality of Life for People with Special Needs: Good Practices”, που πραγματοποιήθηκε στη Φινλανδία (Porvoo 22-26 Νοεμβρίου 1995). (σ. 10)
 10. Δελλασούδας, Λ. (1997). Εκκλησία και κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έρευνα για την υπάρχουσα δράση και τις προτάσεις ανάπτυξής της, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. (σ. 167)
 11. Δελλασούδας, Λ. (Επιμ.) (1999). Εκκλησία και άτομα με ειδικές ανάγκες. Πρακτικά Α’ εκδήλωσης (Μάιος 1994) τού ερευνητικού προγράμματος «Θρησκευτική Αγωγή και Κοινωνική Ένταξη ΑΜΕΑ», Αθήνα: Αποστολική Διακονία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.
 12. Δελλασούδας, Λ. (2001). Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πρακτικές εφαρμογές στην Ελβετία και τη Γαλλία, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. [τόμ. Α’ (σ. 264), τόμ. Β’ (σ. 139), τόμ. Γ’ (σ. 97)]
 13. Dellassoudas, L. G. (2000). Church and social integration of disabled people. The Greek Orthodox Theological Review, 45 (1-4), σ. 597-627.
 14. Dellassoudas, L. G. (2001). Church and social integration of disabled people. Major Research Paper in Panorama, International Journal of Comparative Religious Education and Values, 13 (1), Germany, σ. 109-133.
 15. Δελλασούδας, Λ. (2005). Φιλανθρωπική και πνευματική διακονία τής Εκκλησίας και κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αποτελέσματα έρευνας για τη δράση των ορθόδοξων χριστιανικών εκκλησιών, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. (σ. 199)
 16. Δελλασούδας, Λ. (2005). Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, τόμ. Α’, Σχολική ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Αθήνα: έκδ. τού ιδίου. (σ. 515). ISBN 960 – 630 – 385 – 3 (β΄ έκδοση βελτιωμένη και συμπληρωμένη)
 17. Δελλασούδας, Λ. (2005). Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, τόμ. Β’, Διδακτική μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Αθήνα: έκδ. τού ιδίου. (σ. 419). ISBN 978 – 960 – 630 – 603 – 7
 18. Δελλασούδας, Λ. (2004). Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, τόμ. Γ’, Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με αναπηρία, Αθήνα: έκδ. τού ιδίου. (σ. 347). ISBN 960 – 8028 – 20 – 5
 19. Δελλασούδας, Λ. (2006). Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, τόμ. Δ’, Ποιότητα ζωής ατόμων με αναπηρία: Δείκτης κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, Αθήνα: έκδ. τού ιδίου. (σ. 538). ISBN 960 – 631 – 159 – 7Έργα του, τα οποία αφορούν στον αλλοδαπό μαθητικό πληθυσμό και τα πενταμισάρια είναι κυρίως τα εξής:
 20. Παπακωνσταντίνου, Θ. & Δελλασούδας, Λ. (Επιμ.) (1994). Η διδασκαλία τής ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές. Ειδική αναφορά σε μαθητές από την Αλβανία, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. (σ. 224)
 21. Παπακωνσταντίνου, Θ. & Δελλασούδας, Λ. (Επιμ.) (1994). Η διδασκαλία τής ελληνικής γλώσσας σε μαθητές που κατάγονται από τον Πόντο, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. (σ. 267)
 22. Παπακωνσταντίνου, Θ. & Δελλασούδας, Λ. (1994). «Η προβληματική τής εκπαίδευσης των αλλοδαπών μαθητών στη χώρα μας. Πρόταση αντιμετώπισης τού προβλήματος» (σ.13). Εισήγηση στο Ζ’ Διεθνές Συνέδριο: “Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τάσεις και προοπτικές” (διοργάνωση Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος-Πανεπιστήμιο Κρήτης). Έκδ. Πρακτικών Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997, σ. 384-396.
 23. Παπακωνσταντίνου, Θ. & Δελλασούδας, Λ. (2000) «Η εκπαίδευση των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Αποτελέσματα έρευνας». Έκδοση της Διαπολιτισμικής Αγωγής: Σειρά θεωρητικών μελετών και πρακτικών εφαρμογών. Επιμέλεια Καθηγητού Γ. Π. Μάρκου. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής. (σ. 414)
 24. Δανασσής-Αφεντάκης, Α. & Δελλασούδας, Λ. (2004). Εφαρμογές μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας. Παράδειγμα: Ηλικία και σχολική επίδοση, Αθήνα: Γκέλμπεσης. (σ. 425). ISBN: 960 – 8028 – 06 – X

Η αρθρογραφία του στην εφημερίδα τού ΕΚΠΑ «Το Καποδιστριακό» (http://www.kapodistriako.uoa.gr/) αφορά κυρίως σε θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εκπαίδευση εκπαιδευτικών, αξιολόγηση, εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ κ.ά. Βλ. τεύχη: 30, 36, 71, 105, 107, 110-111, 112 ), ενώ στο πρώτο τεύχος τού ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 (αρ. τεύχους 132) περιλαμβάνεται άρθρο για την «Παραολυμπιάδα».