«Ὅστις συνηθίζει νὰ καταφρονῇ τοὺς κανόνες τῆς Γραμματικῆς,

γρήγορα θέλει καταφρονήσῃ καὶ τούς κανόνες τῆς Λογικῆς·

διότι ἡ ἀσυνταξία τῆς γλώσσης συνοδεύει πάντοτε τήν ἀσυνταξία τῶν ἐννοιῶν»

Ἀδαμάντιος Κοραῆς